Издаване на скици за поземлени имоти или самостоятелни обекти

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Издаване на скици за поземлени имоти или самостоятелни обекти

Не искате да чакате по опашки в Службите по геодезия, картография и кадастър?

„ХИДРО МАП” ЕООД като оправомощено лице по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) извършва услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри в цялата страна. С цел качествено обслужване и подпомагане на дейността на Службите по геодезия, картография и кадастър, „ХИДРО МАП” ЕООД приема и заявления за:

  • Издаване на скица за поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в сграда

  • Вписване на собственост в Кадастралните регистри и издаване на скица или схема

  • Характеристика на поземлени имоти (ниви)

  • Справки по Кадастралната карта и кадастралните регистри

Необходими документи