Проекти

[ За нас ]

Завършени проекти

 • Договор за обществена поръчка между ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА и „ХИДРО МАП” ЕООД с ПРЕДМЕТ НА ДОГОВРА – извършване на хидрографски промер на избрани зони (зона 1 и зона 2) от Варненското езеро и в изкуствено прокопаните канали в посока Варненски залив.

 • Договор между ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК и „ХИДРО МАП” ЕООД с предмет на договора – „Геодезически дейности и услуги на територията на община Долни чифлик за имоти общинска собственост“

 • Договор между „ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ“ И „ХИДРО МАП“ ЕООД. Предмет на договора „Изработване на проекти за Подробни устройствени планове (ПУП) – ПРЗ, ПР, ПУР, ПП или ПЗ на имоти ощинска собственост на територията на Община Дългопол

 • Договор между ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ И „ХИДРО МАП“ ЕООД. Предмет на договора „Геодезически дейности и услуги на територията на ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ за имоти общинска собственост”

 • Договор между „ОБЩИНА СУВОРОВО“ гр. Суворово И „ХИДРО МАП” ЕООД. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДОГОВОРА „Геодезическо заснемане и изготвяне на Проект за попълване на 4 броя каптажи, находящи се в района на община Суворово“

 • Договор между „ОБЩИНА ВЕТРИНО“ – С. ВЕТРИНО И „ХИДРО МАП“ ЕООД. Предмет и обхват на договора „Проект за нанасяне на изменение на Кадастралната карта на каптаж ,Дерин дере’% каптаж „Бекироглу” от водосборната група „Ягнило” и сондаж „ПЕС 1”от водосборната група „Момчилово”, находящи се в района на община Ветрино, общо З броя водовземни съоръжения “

 • Договор между ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВАРНА и „ХИДРО МАП” ЕООД. Предмет на договора „Технически дейности за поддържане на КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ (КВС) на землището на с.Попович, общ. Бяла, обл. Варна

 • Договор между „ОБЩИНА СУВОРОВО“ гр. Суворово И „ХИДРО МАП“ ЕООД. Предмет и обхват на договора „Оцифряване на действащите регулационни планове на с. Изгрев с площ 984 декара и с. Левски с площ 904 декара”

 • Договор между „Албена” АД и „ХИДРО МАП” ЕООД за изготвяне на геодезическа снимка на основи на бунгала или бунгала в указан или показан обхват от 20 дка, находящи се в ПИ 39459.24.2, по КККР на с. Кранево м-т Блатно кокиче

 • Договор за промер между „РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД и ”ХИДРО МАП” ЕООД. Предмет на договора „Изготвяне на хидрографски промер на оперативната акватория на рибарско пристанище „Балчик”, собственост на „РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД в цифров вид, в координатна система „2005“ в мащаб 1 : 1000

 • Договор за промер между „СЕВЕР — ЕКСПОРТ” ООД и ”ХИДРО МАП” ЕООД. Предмет на договора „Изготвяне на хидрографски промер на оперативната акватория на ПСП РП ”СЕВЕР ЕКСПОРТ”., собственост на „СЕВЕР ЕКСПОРТ” ООД в цифров вид, в координатна система „2005” в мащаб 1 : 1 000

 • Договор за промер между „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД и ”ХИДРО МАП” ЕООД. Предмет на договора „Изготвяне на хидрографски промер на оперативната акватория на ПСП „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА”, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ — ВАРНА“ ЕООД в цифров вид, в координатна система „2005” в мащаб 1 : 1 000

 • Хидрографски и топографски измервания на участък на Варненския залив от Аспарухов парк до военно поделение на м. „Карантината”

 • Определяне на надморската височина на измервателен пункт за морското ниво съгласно европейската височинна система в района на Балчик, Поморие, Шкорпиловци и Маслен нос

 • Геодезически дейности за промяна на кадастралната карта във връзка с установени действителни граници на река Камчия

 • Тахиметрично заснемане на 150 броя спирки по ОП 4 „Мерки за подобряване на достъпността” гр. Варна

 • Създаване на самостоятелна опорна геодезическа мрежа по Българското черноморско крайбрежие в координатна система WGS 84

 • Изпълнение на геодезически работи на обект Път II-23 „Русе-Кубрат-Исперих-Дулово”

 • Геодезическо заснемане на канализационна и подменена водопроводна мрежи по част от уличната мрежа на гр. Дългопол, общ. Дългопол

 • Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС/до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/“ – За Позиция 29 – Съдебен район Добрич

 • Услуги за извършване на техн.дейности за поддържане на КВС – до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” за територия на съдебен район Варна I

 • Проектни и технически дейности част „Геодезия” за обект: Село Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна”

 • Изготвяне на проекти – ПУП-ПУР и Парцеларен план за обект: Външни връзки към сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна

 • Геодезия, хидрография и ПУП-ПРЗ на обект „Рибарско пристанище с пункт за първична обработка на риба и брегоукрепителни съоръжения в град Обзор“

 • Геодезия, хидрография и ПУП-ПРЗ на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, р-н Аспарухово, община Варна“

 • ПУП-Парцеларен план за междуселищна оптична кабелна линия извън границите на урбанизираните територии на селата Гроздьово и Венелин, Община Долни Чифлик

 • Геодезия, хидрография и ПУП-ПРЗ на обект „Рибарско пристанище с пункт за първична обработка на риба и брегоукрепителни съоръжения в град Обзор“

 • Геодезия, хидрография и ПУП-ПРЗ на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, р-н Аспарухово, община Варна“

 • ПУП-Парцеларен план за междуселищна оптична кабелна линия извън границите на урбанизираните територии на селата Гроздьово и Венелин, Община Долни Чифлик

 • Договор между „ВАМОС“ ООД и „ХИДРО МАП“ ЕООД. Предмет на договора „Изготвяне на инвестиционни проекти, за обект: „Шоурум и склад „БИТТЕЛ“ шоурум, склад, офисни площи, площадкова инфраструктура с портали, охрана, паркинг и ограда, находящи се в район Владислав Варненчик, ж.к. „Владислав Варненчик“, местност Боклук Тарла, гр. Варна“

 •