Изработване на подробни устройствени планове

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ, ПУП-ПР, ПУП-ПЗ, ПУП-ПУР, ПУП-РУП, СПУП-ПРЗ)

Ако притежавате поземлен имот и желаете да започнете строителство, но не е урегулиран, нужно е да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) за Вашия имот.

Подробните устройствени планове могат да бъдат:

  • План за регулация и застрояване – ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване).

  • План за регулация – ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване). Планът за регулация може да бъде план за улична регулация – ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост).

  • План за застрояване – ПЗ.

  • Работен устройствен план – РУП (план за застрояване и силуетно оформяне);

  • Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

  • Специализиран подробен устройствен план – План за строителство в морската акватория на Черно море. Състоящ се от ПУП и Парцеларен план (ПП)

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта.

Необходими документи

Ние предлагаме