Изработване на проекти за вертикално планиране

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Вертикално планиране

Преди началото на каквото и да е строителство Ви е нужен проект за Вертикално планиране.

Проектът за вертикално планиране представлява необходимото изменение на релефа с цел да бъде приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта с най-икономично и разумно извършване на земните работи.

Проектите решават височинното положение на улиците, алеите, сградите и съоръженията с цел удобство за транспорта и пешеходците, както и отвеждането на повърхностните води в естествени водоприемници или канализационната мрежа. Те се изработват по три метода: числен, графичен или графоаналитичен.

Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, който дефинира плановото местоположение на сградите и съоръженията. За изработването на проект за вертикално планиране и трасировъчен план се нуждаем от архитектурния проект на сградата.

Необходими документи

Ние предлагаме