Трасиране на имотни граници

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Трасиране на имотни граници

Не знаете къде Ви се намират границите на имота? Имате спор със съседа? Ще закупувате нов имот, но искате да проверите площта на имота на място? Необходимо е трасиране на имотните граници на имота по документ за собственост.

За да трасираме (отложим на място) границите на Вашия поземлен имот е необходимо да ни предоставите копие от актуална скица на имота. Скицата трябва да е издадена от:

1. За територии с влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)
Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) за териториите с влязла в сила кадастрална карта
2. За територии без влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)
Техническата служба към съответния район (ако имотът е в регулация);
Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗ) (ако имотът е в земеделска територия)

Краен документ: Протокол за трасиране.

Срок за изпълнение: от 1 до 5 работни дни

Необходими документи

трасиране на имот 1